แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดั่งปณิธานของโรงเรียน คือ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี
สู่สังคม” เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานดังกล่าว โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านโคกสว่างดังต่อไปนี้
๑.โรงเรียนพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมด้านกายภาพ เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ
สนามกีฬา แหล่งเรียนรู้ และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัด
การเรียนรู้ของนักเรียน
๒. นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4
๔.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันประหยัด อดทน
มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีพื้นฐานอาชีพ และมีจิตสาธารณะ
๕. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
๖. นักเรียนทุกคนได้เรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๗. นักเรียนได้รับเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อาหารกลางวัน สมุด หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
และชุดกีฬาที่มีคุณภาพครบทุกคน (เรียนฟรี เรียนดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ใกล้บ้าน)
๘.ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙.สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ยากจน และมีความประพฤติดี
๑๐.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และศิษย์เก่า ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

>(-_o)<...โรงเรียนบ้านโคกสว่าง รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไป...

ข่าวบุรีรัมย์

เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

หลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ จึงกำหนดจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
2. บุคลากรทุกคนได้รับส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
4. นักเรียนร้อยละ 75 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
5. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
6. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์
7. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
8. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษาร่วมกัน
9. ชุมชนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน